Guide: Sådan sammensætter man en god bestyrelse

Indsigt i økonomi og personaleledelse, strategiske evner og juridisk kunnen. Listen over kompetencer, der er brug for i en bestyrelse, er lang. Center for Frivilligt Socialt Arbejde giver inspiration til, hvordan man sammensætter den ideelle bestyrelse

Det er ikke nok blot at besidde faglige kompetencer i en bestyrelse. Man skal også kende organisationens grundlag, værdier og overordnede formål. Foto: Adam Garff

Der er ikke lang tid til årsmødet eller generalforsamlingen, og flere medlemmer af bestyrelsen eller landsstyrelsen har besluttet sig for at takke af. Den situation er ikke ukendt i de frie folkekirkelige organisationer, og arbejdet med at hverve nye kandidater aktualiserer spørgsmålet om, hvilke kompetencer, der er brug for i en bestyrelse.

Center For Frivilligt Socialt Arbejde udgav i begyndelsen af 2018 håndbogen ”At lede en sag. En grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer”. Heri beskæftiger forfatterne sig med spørgsmålet om fordelagtige kompetencer i bestyrelsesarbejdet i demokratisk baserede organisationer.  

Inden forfatterne oplister ni væsentlige kompetencer, understreger de, at vægtningen af kompetencer vil være forskellig fra bestyrelse til bestyrelse alt afhængig af hvilke specifikke opgaver, man står overfor at skulle løse.

Hertil kommer, at faglige kompetencer ikke kan stå alene. Det er også vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer kender organisationens grundlag, værdier og overordnede formål i et tilstrækkeligt omfang.

Særligt i forbindelse med valg bliver overvejelser om, hvilke kompetencer der er brug for i en bestyrelse, aktuelle, pointerer forfatterne. Her er der nemlig mulighed for at foretage ændringer i personsammensætningen i bestyrelsen.

Selvom det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen, kan den afgående bestyrelse godt gøre sig nogle tanker om, hvilke kompetencer, der i fremtiden vil blive brug for, og på den baggrund komme med en anbefaling til medlemmerne.  

På baggrund af Center For Frivilligt Socialt Arbejdes indsigt i bestyrelsesarbejde, opstiller forfatterne ni forskellige kompetencer, som det er en fordel, at en samlet bestyrelse besidder.

Fordelagtige kompetencer i en bestyrelse:

Strategi: Øje for politiske dagsordener, mulige samarbejdspartnere og donorer samt strategisk promovering af organisationen eksternt.

Økonomi: Læsning (og udformning) af regnskaber og budgetter. Fundraising. Kontrol med bogholderi. Administration af gæld og formue.

Jura: Bestyrelsesansvar. Relevant lovgivning, der regulerer organisationens virksomhed. Udformning af kontrakter mv.

Arbejdsgiverrolle: Arbejdsmarkedslovgivning. Arbejdsmiljøarbejde. Gennemførsel af MUS-samtaler. Rekruttering og afskedigelse af medarbejdere.

Faglige kompetencer i forhold til foreningens målgruppe: For eksempel social- eller sundhedsfaglig ekspertise i forhold til foreningens formål, målgruppe eller metoder.

Demokratiske kompetencer: Dialog med medlemmer. Inddragelsesprocesser internt i organisationen. Evne til at finde kompromiser.

Organisationskendskab: Kendskab til organisationens aktiviteter, kultur, værdier, historie og så videre. Brobygning til lokale led og bagland.

Kommunikation: Intern og ekstern kommunikation, strategisk kommunikation og pressehåndtering, dialog med politikere, sætte en politisk dagsorden, fondsarbejde mv.

Sociale og samarbejdskompetencer: Samarbejdsvilje og -evne. Holdspiller og brobygger i bestyrelsen.

Kilde: Center For Frivilligt Socialt Arbejde i ”At lede en sag. Grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer” afsnittet ”Kompetencer i bestyrelsen” s. 52-55. Bogen kan læses gratis her.