25 personer klager over biskoppen i Aarhus

Et stort antal menighedsrådsformænd, præster og kirkefunktionærer har klaget over biskop Henrik Wigh-Poulsen i en sag fra Norddjurs Provsti. Det kræver en stor indsats at genoprette tilliden, siger biskoppen

En sag mellem en tidligere provst og en sognepræst i Norddjurs Provsti har udviklet sig til en klage til Kirkeministeriet over biskop Henrik Wigh-Poulsen.
En sag mellem en tidligere provst og en sognepræst i Norddjurs Provsti har udviklet sig til en klage til Kirkeministeriet over biskop Henrik Wigh-Poulsen. Foto: Arne Illeborg

Hele 25 personer fra Norddjurs Provsti har fredag den 4. maj indsendt en klage til Kirkeministeriet over biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen.

Blandt klagerne er ni præster, ni menighedsrådsformænd, der skriver på vegne af deres  menighedsråd, og en provstisekretær.

I brevet til Kirkeministeriet lyder det blandt andet:

“(Vi, red.) ser os nødsaget til at tage det usædvanlige skridt at klage over biskop Henrik Wigh-Poulsens forvaltning af sit bispeembede i forbindelse med oprettelsen af de tre storpastorater Norddjurs Pastorat Midt, Norddjurs Pastorat Vestre og Fornæs Pastorat i 2018, og en i 2021 opstået og offentligt kendt personsag.” 

Ny struktur skaber problemer

Kirke.dk har set klagen, og den tegner et billede af et kompliceret forløb.

Omdrejningspunktet i sagen er to personer. For det første den nu tidligere provst, der indtil i dag (8. maj 2023, red.) har været provst i Norddjurs Provsti og drivende kraft i de strukturændringer, Norddjurs Provsti har gennemgået siden 1. august 2018, hvor 36 sogne med 26 menighedsråd blev til tre storpastorater.  

Den anden person, der er nævnt gentagne gange i klagen, er en sognepræst.

Provst blev frataget tilsynet

Ifølge klagen til Kirkeministeriet har der siden 2021 kørt en personsag mellem den tidligere provst og sognepræsten. 

En sag, hvor sognepræsten klagede over den tidligere provst, men hvor klagerne ifølge klagen til Kirkeministeriet i december 2021 “delvis var frafaldet, og at personsagen var lukket.”

Ikke desto mindre førte personsagen til, at biskop Henrik Wigh-Poulsen flyttede tilsynet med præsten fra den tidligere provst til provst Jørgen Pontoppidan i maj 2022.

Desuden blev der udarbejdet et sæt retningslinjer for sognepræstens arbejdsopgaver, således at sognepræsten alene skulle varetage embedet som sognepræst i et enkelt sogn og ikke indgå i det præstefællesskab, der var hensigten med strukturændringerne i provstiet. 

Ligeledes blev det besluttet, at feriefordelingen skulle aftales mellem pastoratets præster uden den tidligere provsts deltagelse, ligesom den tidligere provst ikke længere måtte kontakte sognepræsten telefonisk eller på mail.

Personsagen satte spor hos præster og menighedsråd

At fratage den tidligere provst tilsynet med sognepræsten løste imidlertid ikke problemet. Efter biskoppens beslutning luftede både præster og menighedsråd nemlig deres bekymring overfor biskoppen.

Den 21. juni 2022 skriver ti menighedsråd til biskoppen, at de er dybt bekymrede over de øvrige præsters arbejdsmiljø, når sognepræsten ikke længere skal indgå i det fælles præstearbejde og de øvrige præster derfor får flere arbejdsopgaver.

Ligesom sognepræstens nærmeste kolleger den 23. juni 2022 sender et brev til biskoppen. Heri hedder det blandt andet:

“På baggrund af et længerevarende, konfliktfyldt samarbejde med sognepræsten ønsker vi ikke, at møder bliver afholdt uden vores provsts tilstedeværelse. Det gælder samtlige planlægningsmøder med ovennævnte kollega, både hvad angår ferie, gudstjenester og forekommende arbejdsopgaver.”

Tidligere provst skal redde trådene ud

I oktober 2022 beder biskoppen derfor om hjælp fra tidligere provst Anders Bonde. Det fremgår af et brev fra biskoppen til præsterne. 

“På den baggrund har jeg besluttet at anmode provst emeritus Anders Bonde om, på mine vegne, at indkalde jer alle til samtaler om samar­bejdet og arbejdsfordelingen i Norddjurs Vestre Pastorat med henblik på at afsøge mulighederne for konkrete løsninger. Jeg forventer, at I alle aktivt og positivt medvirker til disse samtaler.”

I december 2022 er første del af Anders Bondes arbejde bragt til ende. Det kan man læse i et brev, biskoppen har sendt til de involverede præster.

“Det fremgår af tilbagemeldingen fra Anders Bonde, at I nu, som præsteteam, er enige om, at den daglige drift skal ligge hos jer, som en selvstyrende gruppe, og at der derfor ikke er behov for, at den tidligere provst sidder med til teammøderne.”

Samtidig skriver biskop Henrik Wigh-Poulsen, at da præsterne har igangsat en drøftelse om blandt andet rutiner og procedurer i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde samt taget fat på at tale om, hvordan de kan videreudvikle samarbejdsstrukturen, har han bedt Anders Bonde fortsat være behjælpelig.

Provst til biskop: Du underminerer både provstiet og mig

At biskoppen således beslutter, at den tidligere provst skal sættes uden for indflydelse i Norddjurs Vestre Provsti, samtidig med at Anders Bonde fortsat skal understøtte præsterne i processen med at styrke deres indbyrdes arbejdsrelation udenom den tidligere provst, frustrerer den tidligere provst.

Således skriver den tidligere provst et brev til biskoppen den 5. december 2022.

“Den eneste form for ro, du opnår med denne beslutning, er, at sognepræsten måske holder op med at klage over min tilstedeværelse. I stedet får du åbnet en ladeport for anden uro, nemlig den imellem præsterne, når sognepræsten igen forlanger særlige hensyn.“ 

Samtidig mener den tidligere provst, at biskoppen underminerer strukturen i provstiet.

“Med denne beslutning har du kortsluttet processen med at opbygge storpastorater, for her i Norddjurs - i min ledelse - har hele grundlaget været et meget nært samvirke mellem provst og præster.”

“Du er selvfølgelig også klar over, at den alvorligste kritik mod storpastorater, de steder, hvor det har været rigtig svært, har været manglen på nærværende ledelse fra biskoppen og fra provsten. Og du har også bemærket, at den slags problemer ikke har været tilfældet i Norddjurs - heller ikke der, hvor menighedsrådene har kaldt på deres biskop for evaluering af storpastorateme.”

Møde mellem biskop om menighedsråd

I midten af december mødtes biskoppen med de berørte præster og repræsentanter for menighedsrådene i Norddjurs Provsti. 

På mødet begrundede biskoppen sin beslutning om at fratage den tidligere provst tilsynet med sognepræsten, ligesom han udtrykte håb for, at præsterne sammen med Anders Bonde kunne finde en konstruktiv løsning på de samarbejdsproblemer, der var.

Ligeledes blev strukturen i provstiet ifølge mødereferatet diskuteret. 

I forlængelse af mødet beder Henrik Wigh-Poulsen Anders Bonde udfærdige en rapport inden slutningen af marts, der beskriver hans arbejde med at hjælpe præsterne til at øge samarbejdet.     

Linjerne trækkes op

Hen over foråret 2023 bliver fronterne i sagen trukket skarpere op. 

Således skriver den tidligere provst i forlængelse af det arbejde, Anders Bonde er blevet bedt om at udføre, i et brev ti biskoppen.

“Hvilken myndighed ha Aarhus Stift givet Anders Bonde til at agere som provst i Norddjurs?”

I et brev to uger senere bliver den tidligere provst indkaldt til et møde med biskoppen med ordene:

“Jeg må konstatere, at hele denne sag om dit og sognepræstens forhold har udviklet sig til en meget kompleks sag og med mange aktører inde over i et forsøg på at løse op, men jeg må desværre samtidig konstatere, at sagen indtil nu kun er blevet mere kompleks og forkrampet.”

Der er fundet en løsning

I midten af april skriver biskoppen til præsterne og menighedsrådene i Norddjurs Provsti. I brevet hedder det blandt andet.

“Som det fremgår af denne (rapport fra Anders Bonde, red.), er der nu etableret et samarbejde mellem præsterne om fordeling af "skal" opgaverne, og der er udarbejdet en ma­nual til brug for kordegnen med en proces for fordeling af opgaverne mellem præsterne.”

Det betyder, at præsterne kan fordele opgaver i et selvkørende team, og der er endvidere en positiv tilgang hos præsterne til at finde gode løsninger. Det glæder mig selvfølgelig.”
 
“Det fremgår også videre af rapporten, at der fortsat er udfordringer i forhold til det lokale ledelsesniveau, hvilket jeg naturligvis vil drøfte med den tidligere provst.”

Men biskoppen nåede imidlertid ikke at drøfte sagen med den tidligere provst, da han i dag opsagde sin stilling som provst, samtidig med at 25 personer på baggrund af sagsforløbet altså har klaget til Kirkeministeriet over biskoppen.

Biskop: Vi skal finde en fælles vej

Kirke.dk har bedt biskop Henrik Wigh-Poulsen forholde sig til sagen. I en mail skriver han:

“Der forestår naturligvis et arbejde med at sikre det gode og tillidsfulde forhold i provstiet og til mig som biskop. Det arbejde går i gang nu, hvor jeg vil indkalde menighedsråd og præster til samtaler om, hvordan vi kan finde en vej mod det gode kirkeliv for Norddjurs Provsti.”

Kirke.dk har kontaktet den tidligere provst og sognepræsten. De er dog ikke vendt tilbage inden deadline.