En landprovsts dagbog: Fra ladestandere og journalisering til søndagsprædiken

Hvad laver en provst? Kirke.dk har bedt provst Mette Moesgaard Jørgensen fortælle om en almindelig arbejdsuge. Læs hendes beretning om en travl og alsidig arbejdsuge

Et af de emner provst Mette Moesgaard Jørgensen skulle forholde sig til i uge 2, var indløbet af eladestandere, der bliver lovpligtig også for folkekirken at opføre inden 1. januar 2025.
Et af de emner provst Mette Moesgaard Jørgensen skulle forholde sig til i uge 2, var indløbet af eladestandere, der bliver lovpligtig også for folkekirken at opføre inden 1. januar 2025. Foto: Pressefoto

Kirke.dk har bedt mig fortælle, hvad en provst laver, og her kommer min dagbog fra uge 2. 

For tiden har jeg ingen sekretær, og derfor dækker noterne alt, hvad der kræves af et provsteembede (provst og sekretær), da jeg også må udføre de fleste sekretæropgaver.

Denne artikel er en del af dette tema:
Fokus på provsten
Fokus på provsten

Morsø Provsti er et landprovsti med 20.000 indbyggere, hvoraf cirka 16.500 er medlemmer af folkekirken. Provstiet har 33 kirker, 33 kirkegårde og 11 fuldtidspræstestillinger fordelt på 12 personer.

Søndag: 

Jeg deltager i gudstjenesten i Tødsø kl. 9. At føre tilsyn med præst og menighed er mere støtte og feedback end at uddele stjerner og anmeldelse.

Tødsø og Nykøbing Mors Sogne er et nyt pastorat efter nogle strukturændringer, hvor et pastorat efter menighedsrådenes ønske blev delt og sammenlagt med nabopastoraterne. Vi har fået lov til at genopslå præstestillingen (50 procent diakonipræst, 50 procent sognepræst). I første omgang som vikar, indtil vi har en embedsbolig at tilbyde. Den nuværende er stor og kold og langt fra tidssvarende, så menighedsrådet vil bygge nyt.

Strukturændringerne har betydet en omrokering af præsteressourcerne i provstiet. Præsten, som begynder i dag i Tødsø Sogn, har fået forlagt tjeneste fra andet pastorat til Tødsø og Nykøbing Sogne i et år. Hun skal primært passe Tødsø Sogn (gudstjenester og kirkelige handlinger), have konfirmander, sorggruppe og være arresthus præst i Nykøbing M.

Efter gudstjenesten går præst, menighedsrådsmedlem og jeg over i den tomme præstegård for at se på kontoret. Jeg får nøglen med hjem, da der er en del papirer i kontor og depot, som jeg bliver nødt til at gennemgå med henblik på makulering med mere.

Jeg tager tilbage til Nykøbing M, hvor jeg når at deltage i en fernisering i Kirkecentret efter gudstjenesten.

Mandag:

Møde og samtale med en repræsentanter for et firma, der leverer ladestanderløsninger. 

Alle parkeringsarealer med plads til mere end 20 biler skal tilbyde ladeløsning til el-biler. Her i provstiet betyder det 20 ladestandere og en millioninvestering, selvom økonomien er trængt. 

Men loven gælder alle, også de sogne, hvor der bor under 100 mennesker. Dagens møde er det tredje tilbud, provstiudvalget indhenter. Ikke alle menighedsråd har meldt tilbage med opgørelse af deres P-pladser. Jeg har derfor tjekket alle 33 kirker på Krak og regnet på det før mødet med repræsentanterne.

Efter mødet har jeg en telefonsamtale med en kirkeværge. Menighedsrådet vil gerne overgå til digital kirkegårdsprotokol. Vi aftaler et besøg, hvor vi kan gennemgå nuværende protokoller og afslutte dem.

Derefter en telefonsamtale med en medarbejder, som har nogle afklarende spørgsmål, vedkommende ikke ønsker at drøfte med sit menighedsråd.

Så en telefonsamtale med bispesekretæren som forberedelse til orienteringsmøde i forbindelse med et stillingsopslag i Nykøbing M. og Tødsø Sogne (sognepræst/vikar).

Så en telefonsamtale vedrørende forplejning til morgendagens samrådsmøde og aftale nærmere med præsten, som lægger hus til mødet med alle provstiets præster. Bestille mad.

Jeg sender en mail til menighedsrådene; en reminder om møde onsdag aften, hvor der skal forberedes omkostningsberegning på kirkegårdene.

Jeg gennemgår indkomne mails til provstiet i journaliseringsstystemet F2, læser, journaliserer, svarer. Kort sagt: Sagsbehandler

Telefonsamtale med et menighedsrådsmedlem om arbejdsmiljø.

Læser Folkekirken.dk's nyhedsbrev ”Sådan afskaffer man en helligdag”.

Forbereder provstesyn 2023-2025: Finde tidligere års lister, oprette nye oversigter. Aftale datoer med provstiets bygningskyndige. Mail til menighedsrådene med diverse oplysninger.

Telefonsamtale med præst om plejehjemsgudstjenester og en bisættelse.

Møde på mit kontor med et menighedsrådsmedlem, som er ved at forberede omlægning af grønt areal ved kirke. Jeg bliver blandt andet spurgt om meditationslabyrint, tanker, teologi og historik.

Opringning fra opholdssted vedrørende ny beboer, som gerne vil følge konfirmationsforberedende undervisning. Jeg formidler kontakten til præsten.

Tirsdag:

Jeg møder lidt før kl. 8 for at tage imod en ny konfirmand med ledsager. Der var noget logistik, der skulle gå op, så det forsøger jeg at hjælpe med.

På kontoret tænder jeg for en pc, som vikaren har indleveret. Den virker ikke, var meldingen. Det gør den på mit kontor, så vi bytter pc. Vikaren får min bærbare med, og jeg fortsætter med den indleverede. Når jeg logger ind med mit brugernavn, skal den genopsættes med de programmer, jeg skal have adgang til som provst.

Jeg indscanner diverse materiale til næste provstiudvalgsmøde. Ikke alle menighedsrådsmedlemmer har adgang til scanner og e-mail. Derfor afleveres papir til sagsbehandling ofte fysisk.

Jeg gennemgår dagsorden til samrådsmøde kl.10.15 i Sejerslev. Der er en del information, som skal videreformidles til præsterne, men jeg lægger også vægt det sociale. De fleste præster på Mors er ene-præster i deres pastorat. Derfor er det godt at mødes som kolleger.

Jeg henter frokosten på vej til mødet. Efter mødet kører jeg tilbage til kontoret, hvor jeg skal forberede eftermiddagens forretningsudvalgsmøde i Nykøbing Mors og Tødsø Sognes Menighedsråd. Mødet er kl.16 til 18.

Kl.19 har jeg møde med mine to naboprovster samt et menighedsrådsmedlem om ”Bliv præst i Nordvestjylland”. Vi forsøger at arbejde strategisk med at åbne præsters og teologistuderendes øjne og hjerte for vores område. Det er et gode at arbejde sammen. Det gør vi også på studieture med præsterne, så fællesskabet udvides med kollegerne i naboprovstierne.

Onsdag:

Læse mails og journalisere i F2. I dag tager jeg hul på en anmodning om aktindsigt fra Radio 4: Om udgifter til repræsentation og rejser betalt af provstiet de sidste fem år samt provstiets udgifter til boliger og boligindretning som for eksempel indkøb af kunst og møbler. Vi har intet at skjule, det tager bare nogle timer at finde diverse oplysninger.

Kl.10 holder jeg pause for at følge et webinar om brug af det forholdsvis nye system, der hedder ”Kirkeportal” på Den Digitale Arbejdsplads (DAP). Her gennemgås budget og regnskabsprocessen for menighedsråd og provstiudvalg.

Jeg svarer på en mail vedrørende manglende udbetaling af anlægsbevilling til et menighedsråd. En gennemgang af udmeldte tal viser en fejl. Jeg kontakter kommunen, og vi finder et svar – og pengene.

Bagefter forbereder jeg aftenens møde med kirkeværger og gravere vedrørende omkostningsberegning på kirkegården. Udfyldte takstudregningsark og notater fra tidligere år findes frem og opdateres.

En telefonopringning fra en voksen, som ønsker at blive døbt.

Om aftenen deltager jeg i det ovenfor beskrevne møde.

Torsdag:

Diverse mails og journalisering. Blandt andet skriver jeg en mail til den lokale museumsdirektør vedrørende nogle gravsten, som menighedsrådet ikke ønsker at bevare. De er erklærede bevaringsværdige, men nu er de ulæselige.

I F2's mødemodul samler jeg diverse sager, som skal behandles på næste provstiudvalgsmøde, for eksempel nye kirkegårdsvedtægter med ønske om omlægning af arealer på kirkegårdene, kvartalsrapporter, montering af vinduesåbner (skal godkendes i stiftet), afgivelse af jord til vejudlæg, mm.

Dagsorden udarbejdes og udsendes med diverse bilag til provstiudvalget.

Møde med fire præster vedrørende gudstjenesteplanlægning efter strukturændring. Der skal aftales principper, da syv af deres sogne har fælles organist.

Forberede deltagelse i ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Folkekirkens Familiestøtte, hvor jeg sidder i bestyrelsen.

Afgang til Aalborg, hvor mødet holdes. I vores del af landet bruges mange timer på transport. Jeg har knap to timers kørsel hver vej og er hjemme kl. 22.30

Fredag:

Mails og journalisering.

Forberede styregruppemøde i “Differentieret vedligehold og brug af middelalderkirker”. Mødet er mandag i Odense. Vi nærmer os afslutningen af arbejdet, der har varet i to år.

Det har været spændende, men desværre også bekræftet os i, at de mange middelalderkirker og kravene til vedligehold ikke kan løses lokalt. Vi må appellere til solidaritet i folkekirken, hvis vores fælles kulturarv skal bevares.

Møde med mine to kollegaer for at planlægge gudstjenester og begravelsesvagt i foråret.

Lokale journalister ringer for en kommentar om regeringens forslag om afskaffelse af store bededag. En journalist ringer for at høre til den nye struktur på Nordmors.

Møde med mine to naboprovster og vores fælles skole-kirke-medarbejder. Om næste års tilbud og overvejelser om økonomi.

Telefonsamtale med personalekonsulent om et par vanskelige sager i nogle sogne. Jeg orienteres, fordi jeg er bestyrelsesformand for det samarbejde mellem otte provstier i Aalborg Stift, som har ansat to konsulenter.

Lørdag:

Møde med tre menighedsråd og ansatte før deres planlagte visionsdag. I forbindelse med omstruktureringen er en 50 procents præstestilling i deres pastorat flyttet til det nye Nykøbing Mors-Tødsø Pastorat. De har nu en præst på 100 procent.

Jeg skylder dem en forklaring, og vi får en god og lang drøftelse heraf. Jeg håber, det giver dem et mere afklaret udgangspunkt for arbejdet med visioner og drømme i de seks sogne.

Forberedelse af næste søndags prædiken, salmer sendes til organist og kirkekontor.