Bestyrelsesarbejde

Rundspørge: Så meget tjener folkekirkens formænd

Karin Schmidt Andersen fra Dansk Organist og Kantor Samfund (i midten med sort hætte) til demonstration i forbindelse med OK18. Hun tjener årligt 72.855 kroner som fagforeningsformand og bliver dertil yderligere frikøbt efter behov. Foto: Signe Ettrup

Formand for Præsteforeningen er den bedst lønnede kirkelige fagforeningsformand, viser rundspørge. Også formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, folkekirkens 'arbejdsgiverorganisation', hører til de højest betalte

En rundspørge fra Kirke.dk viste i begyndelsen af januar 2020, at langt de fleste formænd for de frivillige organisationer i folkekirken ikke får løn for deres arbejde.

Det gør derimod formændene for de faglige organisationer i folkekirken. Det viser en rundspørge, Kirke.dk har foretaget.

Der er kun en enkelt formand, Jens Zorn Thorsen fra Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, der ikke får løn for indsatsen som formand. Dog modtager Jens Zorn Thorsen et honorar på under 10.000 pr. år for konsulentydelser til kolleger.

Får løn for at stå til rådighed

Flere formænd får mellem 5000 og 11.000 kroner om måneden, blandt andet Gert Rhinstrøm Schmidt fra Danmarks Kirketjenerforening, Ingrid Bartholin Gramstrup fra Organistforeningen og Karin Schmidt Andersen fra Dansk Organist og Kantor Samfund.

Således får Ingrid Bartholin Gramstrup 10.500 kroner om måneden. En løn, der ifølge Ingrid Bartholin Gramstrup er begrundet i "det omfattende arbejde, tidsforbrug og ansvar, der følger med at varetage formandshvervet.”

Som formand for kirketjenerne får Gert Rhinstrøm Schmidt 9000 kroner om måneden. En løn formanden får for "at stå til rådighed, når medlemmer, journalister og andre henvender sig."

Gert Rhinstrøm Schmidt skriver videre til Kirke.dk:

"Formanden varetager desuden medlemmernes og foreningens faglige interesse i forbindelse med overenskomstforhandlinger og øvrige forhandlinger. Formanden leder bestyrelsen og har det overordnede overblik."

"Desuden deltager jeg i møder vedrørende uddannelse, ligesom jeg har kontakt Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og øvrige faglige organisationer. Jeg deltager desuden i de årlige stiftsmøder i de ti stifter.”

Præsteformand: får løn for at bestride væsentligt kirkeligt hverv

Per Bucholdt Andreasen er formand for Præsteforeningen. Han er frikøbt 80 procent fra stillingen som præst i Asmild og Tapdrup Sogne. Desuden får han et honorar, der svarer til forskellen mellem præstelønnen og lønnen for en domprovst - et beløb, der løber op i 15.890 kroner pr. måned.

Ifølge Per Bucholdt Andreasen er hans løn begrundet i ”formandshvervets politiske ansvar og ledelsesmæssige opgaver.”

Hertil kommer:

”En vurdering af formandsstillingens tyngde som en central lederstilling i den folkekirkelige kontekst. Det er ikke muligt samtidig med varetagelse af formandsstillingen at prioritere anden løn- og karrieremæssig udvikling. Denne kendsgerning ønskes afspejlet i honoreringen.”

I Landsforeningen af Menighedsråd skal der også være plads til erhvervsarbejde 

Søren Abildgaard er formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen er ikke en fagforening, men betragter sig som folkekirkens arbejdsgiverorganisation. Han får knap 35.000 kroner for om måneden.

”Honoraret er årligt 372.000 kroner plus 15.000 kroner til kontorhold. Dertil kommer et generelt bestyrelseshonorar, som forretningsudvalgsmedlem på 32.500 kroner årligt. Der beregnes ikke feriepenge eller pension af beløbet. Delt med 12 giver det 34.958 kroner månedligt.”

Dog mener Søren Abildgaard, at sammenligningen af hans løn med den, formændene for de faglige organisationer får, ikke er helt fair. 

”Ud over de traditionelle opgaver, vi har som arbejdsgiverorganisation for menighedsrådene, politisk interesseorganisation og serviceorganisation for medlemmerne, er Landsforeningen en bred folkekirkelig organisation, der centralt placeret i folkekirken tager initiativer til udvikling af det lokale arbejde og koordinerer med andre folkekirkelige aktører, hvorfor rammen for sammenligning er for snæver.” 

Størrelsen på formandshonoraret er vedtaget i 2013, og afspejler ifølge Søren Abildgaard et dobbelthensyn.

”Der er lagt vægt på, at arbejdet som formand så vidt muligt skal være foreneligt med erhvervsarbejde på den ene side, men at formandshvervet på den anden side forventes at udgøre det, der mindst svarer til halv tid.” 

”I Landsforeningen af Menighedsråd er der tradition for, at formanden leder foreningens større møder og konferencer, deltager i ministerielle udvalg, møder med samarbejdspartnere, pressekontakt, repræsentation og lignende.”

De tre spørgsmål til formændene

  1. Får du løn for dit arbejde som formand?
  2. Hvis ja, hvor meget får du i så fald per måned (brutto)?
  3. Hvis ja, hvad er begrundelsen for, at du som formand får løn?

Spørgsmålene er stillet til de ti formænd (inklusiv Landsforeningen) for de faglige organisationer i folkekirken. 

 

Så meget får formændene om måneden

Den danske Præsteforening, Per Bucholdt Andreasen: 80 procent frikøb fra stillingen som sognepræst samt 15.890 kroner.

Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard: 34.958 kroner.

Organistforeningen, Ingrid Bartholin Gramstrup: 10.500 kroner.

Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte, Bjarne Rødkjær: 9000 kroner.

Danmarks Kirketjenerforening, Gert Rhinstrøm Schmidt: 9.000 kroner.

Dansk Organist og Kantor Samfund, Karin Schmidt Andersen: 7.374 kroner.

Danmarks Kordegneforening, Henrik Kristoffersen: 6.250 kroner.

Dansk Kirkemusikerforening, Merete Brautsch Sand: 5.000 kroner.

Kirkekultur.nu, Esther Jensen: 4.500 kroner.

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Jens Zorn Thorsen: 0 kroner. Fik dog 10.000 kroner på et år for diverse konsulentydelser for kollegaerne.