Ungdomspræst

Rungsted Sogn
Ansøgningsfrist: 23.5.2022

Rungsted Sogn

Embedsbeskrivelse af Rungsted pastorat

Rungsted kirke er bygget i begyndelsen af forrige århundrede og blev indviet i d. 12. maj 1907. Der er ca. 150 siddepladser, folketal: 6.424, medl.: 4.977 og dermed 9 valgte medlemmer i menighedsrådet.  Sognet betjenes af provsten for Fredensborg provsti (50 % af en fuldtidsstilling), en fuldtidsansat sognepræst samt præsten i den stilling, dette opslag vedrører. Stillingen er normeret til 75%, men pga. vakance i nabosognet Hørsholm midlertidigt til 100% indtil 15.08.2021. Der er omkring 110 konfirmander (fordelt på 5 hold) samt omkring 20 minikonfirmander. Der er en velbesøgt højmesse (gennemsnitlig 100 kirkegængere) om ugen. I 2019 var der 59 dåb, 10 vielser, i alt 44 bisættelser og begravelser. To lørdage om måneden afholdes dåbsgudstjeneste, i vinterhalvåret onsdagsandagter, ligesom der afholdes minigudstjenester, skolegudstjenester, krybbespil o.l. Sognet er også involveret i et kirke-skole-samarbejde med ca. 10-15 skolebesøg om året. I sognet forefindes også et børnekor (1-3 kl.), som led i et omfattende børnekorssamarbejde i hele provstiet. Endelig er der i sognet en kommuneskole, en privatskole og et plejehjem.

Af øvrige aktiviteter kan nævnes: 1-2 studiekredse, prædikenværksted, en læsekreds, to sogneforedrag m/ frokost, et månedligt ældremøde med foredrag, sorggrupper, babysalmesang, en årlig sogneudflugt med overnatning, 4-5 koncerter pr. år samt et sogneblad, der udkommer elektronisk hver måned. Herudover har kirken en meget aktiv og velfungerende menighedspleje, der afholder to årlige markeder, kirkefrokoster og sognemiddage. Se i øvrigt sognets hjemmeside  www.rungstedkirke.dk

Kordegnevirksomheden og personregistreringen udføres fra et fælles kirkekontor, som betjener Hørsholm kommunes tre sogne: Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne. Kontoret er placeret i Hørsholm sogns sognegård på Barakstien 2, 2970, tlf. 45860097, rungsted.sogn@km.dk.

Stillingen er sammensat således, at den nye præst først og fremmest er tilknyttet Rungsted sogn, og som sådan vil blive sognets tredje præst, og mødt af følgende forventninger: Evne til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med sognets to andre præster og personale omkring de kirkelige handlinger, ligesom også med frivillige i forbindelse med menighedsaktiviteter og den plejehjemsforpligtelse, som skal deles med fuldtidspræsten. Højmesser og øvrige gudstjenester aftales for 6 måneder ad gangen i forhold til ansættelseskvoten. Du skal forvente at få ansvaret for et hold konfirmander og i samarbejde med sognets øvrige præster lede et hold minikonfirmander om året.
Der forventes erfaring med IT på brugerniveau.

I stillingen ligger endvidere en forpligtelse til at gøre tjeneste i Fredensborg Provsti efter provstens nærmere anvisninger, samt træde ind og dække undervisning og kirkelige handlinger for provsten i dennes fravær.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand, Christian Andersen 21132607 eller mail: christian43@mail.dk

Rungsted Sogn/Kirke, Bolbrovej 15, 2960 Rungsted Kyst,  www.rungstedkirke.dk