Stillingen som sognepræst ved Kingos Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse fra 01.05.2020. 

Vi søger
Menighedsrådet ved Kingos Kirke søger en sognepræst, der i alt vil stræbe efter at forkynde evangeliet om Jesus som verdens frelser til tro, og som sammen med kirkens øvrige præster vil tjene i mission og diakoni blandt mennesker på Nørrebro. Du skal både have blik for menighedens liv og vækst og naturligt kunne begå dig i et multikulturelt område, hvor du som præst vil møde mennesker i forskellige livssituationer.

Vi forventer, at du er forankret i den klassiske evangelisk-lutherske tro, har en teologisk dybde samt forkynder Ordet rent og forvalter sakramenterne ret. Det er vigtigt, at du har blik for det menighedsopbyggende arbejde og vil skabe ejerskab i menigheden.

Menigheden har på grund af sognets sammensætning øget fokus på unge og studerende samt kristne med anden etnisk baggrund. Vi ønsker, at den nye sognepræst skal være en hovedkraft i arbejdet blandt unge og studerende. Det er derfor vigtigt, at du har interesse for og gerne erfaring med dette arbejde. Vi forventer også, at du besidder en naturlig personlig autoritet.

Vi forventer, at du indgår i et frugtbart samarbejde med kirkens øvrige præster, ansatte og frivillige om de centrale opgaver med gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.

Om embedet
Kingo-Samuel sogn er stort bysogn på Nørrebro med 22.442 indbyggere (1. jan. 2019) og en medlemsprocent på 43. Sognet har én kirke, Kingos Kirke, med plads til ca. 170 personer. Ud over kirke og menighedslokaler har kirken et mødested et andet sted i sognet, som i kraft af dets beliggenhed i gadeplan bruges i kirkens udadrettede arbejde, både missionalt og socialt/diakonalt. 

Boligmassen er sammensat af andelslejligheder, ejerlejligheder, kollegier og alment boligbyggeri. Der er mange små lejligheder i området, og antallet af uddannelsessøgende forventes at stige grundet nybyggeri af kollegium. Der er mange fødsler og en del børn i førskolealderen, hvilket afspejler sig i et stort antal vuggestuer/børnehaver.  Der er imidlertid kun en folkeskole i sognet. I sognet er der desuden et plejehjem for alkoholafhængige, aflastningspladser, væresteder, ungdomsherberg mm.

Antallet af indbyggere i sognet med udenlandsk oprindelse er 8008 (1. jan. 2019) og der er en stor kulturel og religiøs mangfoldighed. Blandt de mange nydanske er en stor del med muslimsk baggrund.  Hertil kommer en stor gruppe med kristen baggrund, som enten tilhører et kirkesamfund uden for folkekirken eller er uden kirkelig tilknytning. Der er tilknyttet en vestafrikansk menighed til kirken, som holder gudstjeneste hver søndag i kirkens lokaler og der har i årevis været engelske gudstjenester for asylansøgere. 

Der er i sognet en del dåb (men en lav dåbsprocent), et moderat antal begravelser, få vielser og et lille hold konfirmander. I 2018 var der i alt 166 gudstjenester, bl.a. højmesser, børnegudstjenester, onsdagsgudstjenester, engelske gudstjenester, højkirkelige messer, og karrégudstjenester. Hertil kommer andagter, forbønshandlinger, private skriftemål, sjælesorg og alm. præstearbejde. Højmessens liturgi har hidtil været fælles for kirkens præster. 

Kirken har en lang tradition for at være en aktiv del af lokalområdet med kontakt til institutioner, klubber, foreninger og moskeer. Kirken driver som en del af karrearbejdet, en kvindeklub og arrangerer sommeraktiviteter for lokalområdets børn og unge, mm. Kirken har endvidere et stort børnefamiliearbejde med bl.a. babysalmesang, kirkeklub for 5-12-årige og en velbesøgt legestue. Det diakonale arbejde omfatter bl.a. besøgstjeneste og et onsdagsfællesskab med café, fællesspisning og gudstjeneste. Der er en aktiv søndagsmenighed, hvor fællesskabet ved den efterfølgende kirkekaffe sættes højt. Der arrangeres klassiske såvel som rytmiske koncerter.  Menighedsplejen og menighedssamfundet, som bl.a. arrangerer menighedsmøder og en årlig menighedslejr, er begge vigtige grene i kirken. Vi vægter generelt den kristne forkyndelse og fællesskabet højt og glæder os over den forskellighed, vi i menigheden repræsenterer.

Der er 13 ansatte i sognet fordelt på 9,49 årsværk: 3 præster, 1 administrationschef, 1 administrativ konsulent, 4 sognemedhjælpere, 2 kordegne, 1 køkkenleder, 2 organister, 2 kirketjenere samt kirkesangere. 
Udover de ansatte har kirken mange frivillige, der på hver deres måde bidrager til kirkens liv og vækst. 
Du kan læse mere om Kingos Kirke på www.kingoskirke.dk

Tjenesteboligen er et byggeforeningshus uden for sognet, beliggende H. P. Ørums Gade 38, 2100, Kbh Ø. i en ejendom fra 1908 på 162 kvm. Boligen forestår renovering frem mod ansættelse og indflytning. Boligbidrag vil blive nyfastsat ved vurdering. Den består af 6 værelser inkl. hjemmekontor. Der er installeret fjernvarme, og varmeudgiften er ca. 14.000 kr. årligt. Fra boligen er der 1,5 km til kirken. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe¬riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom¬råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen og boligen vil være indflytningsklar på ansættelsestidspunktet.
Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering. Boligbidraget vil dog ikke kunne overstige 15% af skalalønnen.
For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men indsendes direkte til Biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K eller pr. e-post: (kmkbh@km.dk) og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15. 

Opslået: 7. januar 2020
Udløber: 27. januar 2020

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så er du velkommen til at rette henvendelse til menighedsrådsformand Ole Vang 2057 0911 (ole_vang@vovang.dk eller sognepræst (kbf) Jens Christian Raabjerg Larsen 2810 2776 (jcla@km.dk). Samtaler og prøveprædiken forventes afholdt den 25.-27. februar samt 3. og 10. marts. 

 

Kingos Kirke

Arbejdssted: København
Opslået: 10. januar 2020
Frist: 27. januar 2020

Se alle jobopslag