Organist/Kirkemusiker

Vipperød Sogn
Ansøgningsfrist: 5.6.2023

Vipperød Sogn

Organist/Kirkemusiker med korledelse ved Kirkerne i Vipperød Sogn

Vipperød menighedsråd søger en dygtig og alsidig organist. Vores kommende organist spiller i Ågerup Kirke, Grandløse Kirke, Sdr. Asmindrup Kirke og Sognegården. 7 timer af arbejdstiden er fast ugentligt i Margrethe Kapellet i Holbæk, og sker i samarbejde med 2 organister fra to andre sogne i provstiet.

Stillingen er i alt på 37 timer per uge.

Vi ønsker at videreudvikle vores spændende og kreative musikalske ramme for et levende kirkeliv blandt Vipperød Sogns beboere. Vi har en bred vifte af forskellige gudstjenestetilbud, der spænder fra klassiske højmesser til meget familievenlige gudstjenester og mere eksperimentelle gudstjenester. Menighedsrådet har en vision for musikken i kirkerne, og den ønsker vi, at vores kommende organist er med til at implementere. Det er derfor vigtigt, at du musikalsk behersker både klassisk salmesang, nyere musikgenrer og er villig til eksperimentere. 

Vipperød har en række institutioner (vuggestuer, børnehaver og skoler) samt et meget aktivt idræts- og foreningsliv, som vi gerne arbejder sammen med og forventer vores kommende organist indgår i samarbejdet med.

Arbejdsopgaverne ved Vipperød sogn, er:

 • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i alle tre kirker og sognegården (sognet afholder en højmesse per søndag)
 • At samarbejde om det musikalske indhold i minikonfirmand- og konfirmandundervisning.
 • At medvirke til planlægning og afholdelse af koncerter, sognearrangementer m.m.
 • At være korleder for vores lokale kor.
 • At sørge for vikardækning for organist og kirkesangere.
 • At være en vigtig medspiller i den revitaliserede Sdr. Asmindrup Kirke.


Menighedsrådet lægger vægt på:

 • At du er uddannet organist, f.eks. med eksamen i orgel- og korledelse.
 • At du har bred erfaring i det klassiske orgelrepertoire og det rytmiske salmerepertoire
 • At du har interesse for folkekirken
 • At du har en venlig og positiv fremtræden overfor kirkens brugere og menighed
 • At du er fleksibel og udadvendt, kreativ, initiativrig og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med præster, øvrige ansatte, frivillige og menighedsråd.


Vi har følgende instrumenter

 • Ågerup: Orgel Gunnar HUSTED 1974 (Hovedværk 5 stemmer, Svelleværk 5 stemmer, Pedalværk 4 stemmer) samt nyt digitalt el-flygel Roland
 • Grandløse: Orgel Gunnar HUSTED 1974 (Et manual 4 stemmer + pedalværk) samt elektronisk klaver
 • Sdr. Asmindrup: Nyt digitalt el-flygel Roland
 • Vipperød Sognegård: Nyt salon-flygel, kinesisk.


Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med sognets samarbejdsaftale Skt. Nikolai og Tveje Merløse sogne.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 329.548,90 kr. – 401.562,33 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.400,94 kr. – 65.854,32 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 317.994,35 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 334.104,40 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 38.357,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (37 timer).

 • Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 5. juni 2023 klokken 12:00. 
 • Opgaver og salmevalg i forbindelse med prøvespil, offentliggøres senest torsdag den 8. juni 2023www.kirkerneivipperød.dk
 • Samtaler og prøvespil vil finde sted i Ågerup Kirke, 13. juni 2023 (eftermiddag og aften)
 • Der kan eventuelt blive tale om en anden samtalerunde.

Der er prøvetid efter gældende regler, og der vil blive indhentet referencer efter aftale.
Der vil også blive indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelsen

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkebogsførende sognepræst Jon Skjold Henriksen 22255434, formand for menighedsrådet Bente Appel Esbensen på telefon 25540828 og på kirkens hjemmeside, www.kirkerneivipperød.dk.  
Ansøgningen med CV og relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 9292fortrolig@sogn.dk.