Kordegn søges til Skovshoved Kirke, Helsingør Stift

Stillingen som kordegn er ledig pr. 1. april 2020.

I Skovshoved Kirke søger vi en ny kordegn, som sammen med kirkens præster, organist, kirkens kor, kirketjener og menighedsråd vil indgå i et arbejdsfællesskab omkring kirken.
Den person, vi leder efter, skal kunne kommunikere venligt, imødekommende og professionelt. Kordegnen skal understøtte alle kirkens ansatte samt menighedsrådet i deres bestræbelser på at skabe en levende kirke i Skovshoved Sogn.
Vi søger en kollega, der i skiftende situationer vil være tovholder og deltage i kirkens arrangementer i samarbejde med kirkens øvrige personale.

Ansøgere uden gennemført kordegneuddannelse, men med anden relevant baggrund i forhold til kerneopgaverne, er meget velkomne til at søge stillingen. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter
ansættelsen.

Kordegnens opgaver
Kordegnen skal være sekretær for præsterne og for menighedsrådet.
Kordegnen har fast arbejdstid i kirken til løsning af de daglige opgaver som personregistrering, betjening af kirkekontor, kalender- og kirkebogsføring, annoncering og kommunikation herunder hjemmeside, regningsbetaling og bilagsregistrering (ikke regnskab og bogføring), samt koordinerings- og administrative opgaver for menighedsrådet.
Kordegnen skal deltage i kirkens gudstjenester efter præsternes anvisninger. Kordegnens mødetider aftales med menighedsrådet under hensyntagen til opgaverne – skiftende arbejdstider må påregnes.

Vi søger en kordegn der sammen med kirkens præster og menighedsråd kan være med til at gøre Skovshoved Kirke mere synlig i sognet. Vi søger en kollega, som aktivt og med engagement vil bidrage med gode ideer til at videreudvikle vores kirke til glæde for menigheden i Skovshoved Sogn.

Du er en dygtig kommunikatør, der har erfaring med relevante IT-redskaber til løsning af kirkens behov for annoncering i bred forstand såvel i lokale medier, egenproducerede foldere og nyhedsbreve, som på de sociale medier. Du har lyst til at videreudvikle dine kompetencer i et bredt arbejdsfællesskab til gavn for vores kirke.

Du er en engageret kollega, der har kendskab til folkekirken. 

Løn og vilkår
Den ledige kordegnestilling er en 30 timers stilling. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr. (nutidskroner) med fikspunkt på 301.113,39 kr. (nutidskroner). Pension på 18%. Der ydes et årligt rådighedstillæg på 34.023,62 kr. (nutidskroner) og et OK18 tillæg på p.t. 820,51 kr. (nutidskroner). Beløbene gælder for en fuldtidsstilling. Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
"Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering".
Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

I stillingen indgår en prøvetid på 3 måneder. I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børneattest.

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. februar 2020 kl. 12.
Ansættelsessamtaler er planlagt til tirsdag den 10. marts.

Ansøgninger stiles på mail eller post til:
Skovshoved Sogn
v/ formand for menighedsrådet Emil Kestler
Krøyersvej 1, 2930 Klampenborg
Mail: 7116fortrolig@sogn.dk

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos Emil Kestler 3969 9219/2321 9219 

Skovshoved Sogns Menighedsråd

Arbejdssted: Klampenborg
Opslået: 14. februar 2020
Frist: 28. februar 2020

Se alle jobopslag