Kirke- og Kulturmedarbejder

Resen Menighedsråd
Ansøgningsfrist: 2.6.2023

Resen Menighedsråd

Kirke- og Kulturmedarbejder

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Resen Sogn, Skive provsti, med ansættelse pr. 1 august 2023 er ledig.

Stillingen er 30 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

 • Undervisning af konfirmander i samarbejde med sognepræsten
 • Undervisning af minikonfirmander
 • Skole-kirke samarbejde
 • Medvirken ved børnegudstjenester og juleafslutninger
 • Deltagelse i kulturudvalget
 • Varetagelse af kirkens PR, herunder hjemmeside og Facebook
 • Redigering af kirkeblad i samarbejde med redaktionsudvalget
 • Sekretær ved menighedsrådsmøder
 • Kontakt til børnehaver
 • Frivilligkoordinator
 • Diakonale opgaver
 • Lejlighedsvis deltagelse i babysalmesang og tumlingesang sammen med organisten
 • Sommerkirke for børn i samarbejde med Skive sogn

Vi forventer; at du:

 • har kendskab til kirke og kirkelivet
 • har let ved at skabe relationer
 • ser løsninger frem for problemer
 • er loyal og har respekt for de kristne værdier
 • besidder en naturlig samarbejdsvilje og -evne
 • har lyst til at præge fremtidige arbejdsopgaver
 • åbenhed for at tage relevante kurser

Resen sogn har ca. 3.300 indbyggere fordelt på alle aldersgrupper.

Ansættelsen sker ved Resen sogns Menighedsråd, Kirkevej 25, 78OO Skive. Derudover vil kirke- kulturmedarbejderen indgå i samarbejde med Skive sogn om sommerkirke samt udveksling af inspiration og sparring med andre kirke- kulturmedarbejdere.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO 10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO 10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se §14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav til stillingen og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 302.851 kr. - 40I.278 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.273,76 kr. (nutidskroner) ved fuldtidsstilling.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 317.994 kr. - 454.277 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.273,76 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 924,27 kr. (nutidskroner)

Løn, rådighedstillæg og OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Frede Hansen på tlf. 20 48 62 65 eller fredeh47@gmail.com eller sognepræst Helga Ørgaard tlf. 40 26 18 96 eller hoen@km.dk.

Ansøgningen sendes til: 8573fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 2. juni 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag d. 14. juni 2023.

Det kan oplyses, at der vil blive indhentet referencer.

Resen Menighedsråd