Jobannonce

Akademisk medarbejder

Folkekirkens mellemkirkelige Råd søger akademisk medarbejder

til et vidtfavnende job som medarbejder og koordinator for en række specifikke opgaver i Mel-lemkirkeligt Råds sekretariat på Frederiksberg. Fokus er på at styrke sammenhænge mellem MKRs internationale/interkulturelle horisont og folkekirkens hverdagsliv omkring mellemkirke-lige anliggender, mission, integration, trosfrihed m.v.
Du skal være teologisk uddannet med specialkompetence inden for økumenisk teologi og mis-sionsteologi, samt have dokumenteret erfaring fra tidligere ansættelser som igangsætter, projektleder og kommunikator. Dyb forståelse af og erfaring med folkekirken og dens særlige forhold og organisering er en forudsætning.
Se separat PDF-fil med Stillingsprofil/arbejdsbeskrivelse for jobbet.

Rammer
Der er i udgangspunktet tale om stilling på fuld tid. Evt. nedsat tid kan forhandles.
Stillingen fordrer at medarbejderen fleksibelt yde ekstra indsats under spidsbelastninger og har mulighed for nødvendig rejsevirksomhed i Danmark og udlandet.
Ansættelse sker på fuldmægtig-niveau inden for generelle regler gældende for akademikere ansat i Staten.
Sekretariatet består af 7-9 personer, der ofte må samarbejde på kryds og tværs i en matrix-organisation, der skal løse mange forskelligartede opgaver. Medarbejdere skal være indstillet på fungere i et sådant miljø.
Ansættelsen forventes påbegyndt 1. august.

Krav til ansøgning
Ansøgere bedes inden indsendelse af ansøgning gennemgå www.interchurch.dk for at sætte sig ind i Det mellemkirkelige Råds arbejdsområder og arbejdsformer. Det er vigtigt at kunne brænde for den anliggender, vi er sat i verden for.
Ansøgningen skal indeholde

 • redegørelse for de specifikke teologiske og kirkelige kvalifikationer, der efterspørges.
 • dokumentation for erhvervserfaring i at være igangsætter, projektleder og kommunikator
 • CV
 • 2-3 referencer på personer, der kender dig fra lignende ansættelser.

Spørgsmål rettes til sekretariatschef Birger Nygaard på tlf. 2482 4440.

Ansøgningsfrist: 30. maj

Ansøgning skal sendes pr. e-mail til job@interchurch.dk.

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er folkekirkens organ til kontakt med andre kristne kirker i Danmark og internationalt.

Stillingsprofil/arbejdsbeskrivelse for Teologisk uddannet akademisk medarbejder (fuldmægtig) 
Fokus: Integrering af økumeniske temaer og mission i folkekirken

Den ansattes profil  - faglige og personlige kompetencer

 • Teologisk, økumenisk, missiologisk og kirkelig kompetent formidler. 
 • Allround igangsætter, projektleder, -styrer og netværker. 
 • Betydelig erfaring med folkekirken og de særlige forhold, som her gør sig gældende i kraft af struktur, teologiske traditioner og generelle organisatoriske dynamikker. 
 • Rummelighed i forhold til andre kirkelige traditioner og erfaring fra økumenisk samarbejde.
 • Team-person, der fungerer godt i en matrix-organisation med skiftende opgaver og samarbejdspartnere internt og eksternt.
 • Gode dansk og engelsk-/tysk-kundskaber i skrift og tale 
 • IT-kundskaber over gennemsnittet.

Den ansatte har hovedansvar for, at arbejdet vedr. folkekirkens mission på naturlige måder indlejres i MKRs arbejde generelt ved konsekvent gennemtænkning af missionsdimensionerne i MKRs fokusområder og ud fra folkekirkens traditioner og forudsætninger.

Arbejdsopgaver
Fokus på elementer/projekter, der danner bro mellem folkekirken (både strategiske lag og sogneliv) og MKRs internationale/danske økumeniske engagement og arbejde med mission og kulturmøde. Herunder vurdering, udvikling og afprøvning af nye initiativer i forhold til folkekirkens institutioner og menigheder.

 • MKRs opgave vedr. folkekirkens mission (20-40%)
 • Fortsat fokus på mission - i MKRs arbejde internationalt, i Danmark og i migrantarbejdet - ud fra folkekirkeligt funderet missionsforståelse. Herunder samarbejde med folkekirkelige missionsselskaber på udvalgte områder.
 • Medlem af/sekretær for arbejdsgrupper/udvalg/netværk, der udfolder og formidler mellemkirkelige og missionale dimensioner i folkekirkens arbejde.
 • International inspiration, som den kommer til udtryk gennem de økumeniske organisationer, i missionsselskabers mellemkirkelige relationer og menigheders venskabsrelationer i Danmark, Vesten og det globale syd og i andre arbejdsformer, der bidrager til at gøre kirken globalt nærværende for folkekirkens menigheder.
 • Danske/folkekirkelige missionale perspektiver, som de kan udfoldes i relation til aktuelle strømninger/tiltag i folkekirken generelt og gennem deltagelse migrantsamarbejdets fokus på inkludering af nydanskere.
 • Tilrettelægge kurser i samarbejde med folkekirkens efteruddannelse (FUV).
 • Projekt Trosfrihed – forfulgte kristne (10-20%)
 • Følgeskab af udviklinger i danske, nordiske og internationale netværk og samarbejdsinitiativer
 • Styrke menigheders muligheder for deltagelse og syn for engagement
 • Div. projekt-arbejde (40-60%)
 • Til rådighed for div. ad hoc projekter, der løbende identificeres af Rådet. Aktuelt arbejdes med opgaver som 
 • Udvikling af offentlighedsteologisk forståelse og praksis i folkekirken
 • Nordisk/europæisk fokus på Vestens kirker under forandring
 • Udredning vedr. evt. styrket folkekirkelig indsats i forhold til EU
 • Dansk værtskab for Det lutherske Verdensforbunds Council-møde. 
 • Det missionariske møde med ikke-kristne indvandrere i Danmark.
 • Div. opgaver i relation til udvikling af Folkekirkens Migrantsamarbejde

Det forudsættes, at

 • Medarbejderen arbejder med og igennem en række netværk og netværks-personer/-udvalg internationalt og i Danmark, i specialorganisationer som fx Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter og Dansk Missionsråd - og ikke mindst i folkekirkens lokale strukturer: stift, provsti, sogn.
 • Medarbejderen er i løbende samspil med følge- og/eller arbejdsgrupper omkring udvalgte projekter
 • Der arbejdes med veludviklede projektstyringsværktøjer mhp. realistisk gennemføring af parallelle projekter
 • At studentermedhjælp er til rådighed efter behov.

Arbejdets rammer
Folkekirkens mellemkirkelige Råd er et lovbestemt, demokratisk valgt organ, som varetager folkekirkens kontakt til andre kristne kirker i Danmark og internationalt.
På sekretariatet for Folkekirkens mellemkirkelige Råd lægges der vægt på medarbejderskab i et kreativt og dynamisk miljø, hvor det daglige fællesskab står højt på dagsordenen, og hvor vi prioriterer faglig dygtighed, fleksibilitet og evnen til at arbejde selvstændigt. Sekretariatet indgår i et bredere kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, hvor vi samarbejder med en række andre kirkelige institutioner og organisationer.
Medarbejderen er ansat i en akademisk stilling med 37 timer ugentligt. Medarbejderen aflønnes på fuldmægtigniveau svarende til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten. Stillingen indeholder rådighedstillæg med heraf følgende rådighedsforpligtelse. Der vil være rejsevirksomhed i både ind- og udland.

Medarbejderen refererer til sekretariatschefen i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

logo

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Arbejdssted: Frederiksberg
Opslået: 03.05.2019
Frist : 30.05.2019

Se alle jobopslag