Kirke- og kulturmedarbejdere

Fagforeningsformand: Planer om mindre uddannelse er bekymrende

Kirke- og kulturmedarbejderne i landets sogne kan se frem til markant mindre efteruddannelse - og i nogle tilfælde slet ingen - hvis kirkeministeriet fører deres planer om et nyt cirkulære om obligatorisk uddannelseskrav ud i livet. Det skriver fagforeningsformand Esther Jensen Foto: Kåre Gade / Helsingør Stift

DEBAT: Kirkeministeriet har planer om et obligatorisk uddannelseskrav for kirkefunktionærer, som vil sænke uddannelseskravene til kirke- og kulturmedarbejdere markant. Det bekymrer formand for kirke- og kulturmedarbejdere Esther Jensen, som endnu ikke har truffet et menighedsrådsmedlem, der kendte til planerne – eller har efterspurgt dem

Vidste du, at de første kirke- og kulturmedarbejdere så dagens lys samtidig med Paulus? I Apostlenes Gerninger indser disciplene, at de ikke kan nå både at forkynde Guds ord og passe diakonale opgaver. I kapitel 6 vælges der mænd til praktiske gøremål. I Paulus’ Første Brev til Timotheus tales der om mandlige tilsynsmænd og kvindelige menighedstjenere (kapitel 3). Diakon, kateket, degn, sognemedhjælper, kirke- og kulturmedarbejder – kært barn har mange navne.

Vidste du, at der i dag er cirka 500 kirke- og kulturmedarbejdere i Danmark? 320 har meldt sig ind i Kirkekultur.nu, der er den eneste forhandlingsberettigede fagforening på området. Kirkekultur.nu er folkekirkens yngste fagforening: 28 år den 2. november i år. Kirkekultur.nu har en forretningsfører ansat og en faglig sekretær.

Vidste du, at kirke- og kulturmedarbejdere før 2009 havde et lønsystem med fire grupper? Jo længere man havde læst, des bedre blev man indplaceret. Der blev ikke skelet til, om det, man havde studeret, var relevant for ansættelsen. Til gengæld var der også en række funktions- og kvalifikationstillæg, som kunne bruges til at udjævne eventuelle uretfærdigheder.

Vidste du, at der med organisationsaftalen i 2009 blev indført ganske rimelige kompetencekrav for at virke som kirke- og kulturmedarbejder? Lønsystemet blev ændret til at indeholde to løngrupper: En gruppe for dem, der opfylder kravene og en for dem, der ikke gør. 

Planer om lavere uddannelseskrav trods mere krævende arbejde

Vidste du, at kravene falder i to søjler: kristendomskundskab og kirkefaglighed? På det kristendomsfaglige område skal man kende lige så meget til faget som en lærer, der har læst faget som linjefag. De praktiske kompetencer kaldes kirkefaglighed. Her forventes det, at man har indsigt i folkekirkens bekendelse og gudstjeneste samt undervisning, sjælesorg og diakoni.

Vidste du, at biskopperne for mere end 10 år siden nedsatte et ækvivaleringsudvalg til at vurdere enhver ansøgers kompetencer, så ansøger såvel som arbejdsgiver ved, hvad de går ind til? I udvalget er Dansk Diakoniråd, fagforeningen, FUV, Landsforeningen og Præsteforeningen repræsenteret.

Vidste du, at man godt kan blive ansat, selvom kompetencerne ikke er til stede? Men man skal hurtigst muligt i gang med den anbefalede uddannelse. Der er ækvivaleret knap 500 siden Kompetencecirkulærets indførsel for 10 år siden. Gennem årene er der stillet mange spørgsmål til, hvad ækvivalering gør godt for. Men egentlige klagesager kan tælles på én hånd. De sidste par år virker det til, at ækvivalering er blevet en kendt og anerkendt proces, som bare hører sammen med det at være kirke- og kulturmedarbejder.

Vidste du, at Kirkeministeriet (antageligt i samklang med Landsforeningen af Menighedsråd) har planer om at indføre et helt nyt cirkulære om obligatorisk uddannelseskrav for kirkefunktionærer? Særligt kirke- og kulturmedarbejdere rammes med markant lavere krav, omend arbejdet i sognene bliver stadig mere komplekst og krævende. Desværre tages der i cirkulæret heller ikke hensyn til, at faggruppen kirke- og kulturmedarbejdere rummer de ”gamle” sognemedhjælpere med de mere traditionelle opgaver, men også skole/kirkemedarbejdere og ansatte i Folkekirkens Familiestøtte.

Kun tre ugers undervisning i kristendomskundskab

Vidste du, at fremtidens kirke- og kulturmedarbejder skal gennemføre en to-ugers grunduddannelse i kirkefaglighed + tre uger i kristendomskundskab? (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter står for uddannelsen). Dertil kommer en ikke nærmere beskrevet uge i ”Samarbejde, kommunikation og etik” på AMU-niveau.

Vidste du, at kirke- og kulturmedarbejdere med følgende baggrund ikke skal igennem de seks uger: cand.theol., læreruddannelsen med kristendomskundskab som linjefag, kandidatuddannelse i diakoni, bachelor i teologi, professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation - 3K, professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik, cand.mag. i religionsvidenskab eller bachelor i religionsvidenskab?

Vidste du, at en kirkemusiker ikke skal igennem de seks uger, hvis vedkommende har haft tre års samlet ansættelse i folkekirken?

Vidste du, at menighedsrådet i visse tilfælde kan beslutte, at en kirkefunktionær med minimum tre års anciennitet direkte kan overgå til at være kirke- og kulturmedarbejder uden at skulle igennem de seks uger?

Vidste du, at vi som faggruppe er stærkt bekymret over at skulle løse de samme opgaver efter seks ugers uddannelse, hvor der før var minimum et halvt år sat af?

Vidste du, at jeg ikke har talt med et eneste menighedsrådsmedlem, der kendte til de her planer eller har efterspurgt dem? 

Nu ved du det…

Esther Jensen er formand for kirke- og kulturmedarbejdernes fagforening